OPVANG VAN EEN ZIEK KIND


Zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval dat je kind 's ochtends ziek zou zijn en je dringend alternatieve opvang nodig hebt.

 

Een kind dat niet te ziek is, kan in het kinderdagverblijf terecht wanneer de leidinggevende akkoord is. Beoordeel zelf de algemene toestand van je kind of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang, hou zeker ook rekening met besmettingsgevaar voor andere kinderen, geef het kinderdagverblijf informatie over eventuele medicatie en verzorging, laat je telefoonnummer achter en zorg ervoor dat je steeds telefonisch bereikbaar bent. We vragen je met aandrang om ook niet onmiddellijk zichtbare medische problemen te signaleren aan de leidinggevende, vooral wanneer er om die reden bijzondere waakzaamheid nodig is of wanneer er eventueel gevaar kan zijn voor de gezondheid van andere kinderen en de begeleiders.

 

De leidinggevende of haar aangestelde heeft steeds het laatste woord in de beslissing of je kind al dan niet naar de opvang kan. Bij de beslissing denken we aan het belang van jouw kind, en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen.

 

Het kinderdagverblijf zal weigeren om je kind op te vangen als

· je kind te ziek is om aan de normale activiteiten in de opvang deel te nemen

· je zieke kind teveel aandacht en zorg nodig heeft, zodat de veiligheid en de gezondheid van de andere

  opgevangen kinderen niet meer kan gegarandeerd worden

· je kind heeft een of meerdere van de volgende symptomen:

  o Diarree: bloederige ontlasting of verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de

    laatste 24 uur. Opgelet: wanneer de diagnose ‘peuterdiarree’ wordt gesteld, mag het kind wél naar de

    opvang komen.

  o Braken: 2 of meer keer tijdens de laatste 24 uur, tenzij wordt vastgesteld dat het braken niet 

    veroorzaakt wordt door een besmettelijke ziekte en er geen gevaar voor uitdroging bestaat.

  o Bloedbraken

  o Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood

  o Koorts boven de 38°C die samengaat met keelpijn of braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid,

    verwardheid of rode huiduitslag.

  o Huiduitslag in combinatie met koorts of een verandering in het gedrag. Het kind kan weer naar de

    opvang komen als een arts bepaald heeft dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat.

  o Mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet besmettelijk is.

· je kind heeft een bepaalde besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico

  lopen. De lijst van deze ziekten vind je in de infectieziekteklapper van Kind en Gezin (vraag ernaar 

  bij de leidinggevende, surf naarwww.kindenGezin.be/professionals ‘handige weetjes’ of bel naar de Kind

  en Gezin-lijn 078 150 100). Je vind er ook in terug wanneer je kind terug naar de opvang kan komen.

 

Het kinderdagverblijf zal alle ouders verwittigen wanneer er een besmettelijke ziekte in de opvang is, zodat je weet dat er kans bestaat dat je kind met een besmetting in aanraking is gekomen.

Om de privacy van de betrokken ouders en hun kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem.